Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Viktigt att barn får hjälp vid misshandel

Barnmisshandel är förbjudet enligt svensk lag sedan 1979. Men trots att lagen snart fyller 40, så är misshandel av barn inget historiskt fenomen. Däremot har det under senare år funnits tecken på en ökning när det handlar om misshandel av barn. Bris berättade exempelvis i en debattartikel publicerad 2014 att man sedan 2006 sett en markant ökning av kontakter med barn som utsatts för psykiskt eller fysiskt våld. Många barn har dessutom hört av sig till Bris med dåliga erfarenheter av sociala myndigheter, som brustit i sitt ansvar att tillvarata barnens rätt till trygghet och att slippa utsättas för olika former av misshandel.

Tre punkter ska stärka barnen

Bris föreslog i artikeln tre punkter avsedda att stärka barns skydd från samhällets sida:

Införande av specialistutbildning i barnskydd. Många av de socionomer som arbetar med barnskyddsärenden är nyutexaminerade och oerfarna. Att under de omständigheterna, som leder till stress, dåliga arbetsvillkor och hög personalomsättning,, arbeta med dessa svåra frågor kan lätt leda till lägre kvalitet i bedömningarna. Därför föreslår Bris att en särskild utbildning i barnskydd inkluderas i socionomprogrammet.

Säkerställ anmälningsrutiner på skolor. Enligt Bris finns det en stor osäkerhet på landets skolor när det handlar om att ta kontakt med socialtjänsten när man misstänker att barn utsatts för misshandel eller far illa på något annat sätt. Skolan har kontakt med barnen dagligen och har därför ett stort ansvar att anmäla misstankar av detta slag. Anmälningsrutiner bör därför ses över och ett nytt regelverk behöver skapas för att underlätta för skolans ledningar att anmäla.

Dygnet runt-bemanna alla landets socialjourer med utbildade socionomer. I dag är endast drygt 70 procent av landets kommuners socialtjänster bemannade med socionomer dygnet runt. För ett utsatt barn kan det vara mycket avgörande att få en snabb hjälpkontakt efter misshandel och övergrepp. Misshandel och andra former av våld och övergrepp upphör inte under helger, semestrar och andra lediga perioder. Fall med barn som far illa som blir liggande kan få katastrofala effekter, det finns det en hel del fall som har visat genom åren, enligt Bris. 

9 Dec 2016