Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Misshandel | Är du misstänkt? Kontakta oss

Anlita oss om du är misstänkt för misshandel och behöver en advokat. Specialister på brottmål med lång erfarenhet av misshandelsärenden.

MISSHANDEL OCH VÅLDSBROTT

I Sverige finns det fyra grader av detta brott som man kan dömas för: ringa misshandel, misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel. Definitionen i Brottsbalken (3 kap. 5-6§§) säger att en person som tillfogar en annan person kroppsskada, smärta eller sjukdom eller som försätter en person i vanmakt eller liknande tillstånd kan dömas för misshandel. Straffsatsen för misshandel är fängelse i högst två år. Om brottet anses vara av ringa art döms den tilltalade till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet räknas som grov misshandel blir straffet fängelse i lägst ett och högst sex år. När man gör bedömningen tas följande i beaktande:

  • Om gärningen var livsfarlig
  • Om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppskada eller allvarlig sjukdom
  • Om gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

 

Om brottet anses synnerligen grovt kan fängelse i lägst fyra och högst tio år komma att utdömas. Här utgår man till exempel från om kroppsskadan är bestående, att gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet.

Som du själv kan förstå är det svårt att utifrån det som sägs i lagtexten se hur rätten kommer att döma i respektive fall. Vi hjälper dig att få ditt fall korrekt värderat oavsett om vi företräder dig som försvarsadvokat eller som målsägandebiträde.

Barnmisshandel

Hur hemskt det än är att tänka sig utsätts tusentals barn för misshandel varje år i Sverige. År 2014 uppgick antalet anmälningar till 19100, vilket motsvarade 23 procent av de anmälda fallen av misshandel det året.

Oftast sker misshandeln i hemmet eller i skolan av någon som barnet känner eller är släkt med. Mörkertalet beräknas vara mycket stort, särskilt bland små barn som inte själva kan uttrycka vad de har upplevt eller där våldet sker inom familjen. Sannolikheten för att sådana fall ska bli polisanmälda är låg.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med misshandelsfall som rör barn, både med barn som misstänks ha blivit utsatta för misshandel och med vuxna som misstänks för misshandel mot barn. Vi vet att det är otroligt viktigt att bygga upp en trygghet för att barnet ska kunna berätta öppet och ärligt om vad som har skett.

Tre av våra advokater och jurister är verksamma som särskild företrädare för barn. En särskild företrädare för barn kan komma att utses när man antar att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år och den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller att vårdnadshavarens förhållande till den misstänkte kan bidra till att barnets rätt inte tas tillvara. Företrädaren för alltså barnets under hela rättsprocessen.

Om du är barn och utsatt för misshandel kan du använda den här sidan för att se vart du kan vända dig för att få hjälp. Om du har rätt att få en särskild företrädare för barn utsedd kan du önska att få hjälp av oss.

Hur går ett misshandelsmål till?

Precis som för alla andra typer av brott följer ett mål som rör misshandel följande process. Här beskriver vi processen något förenklat. Läs gärna mer detaljerat om hur stegen från anmälan till åtal och från åtal till dom går till på European Justice sidor. De sammanfattar detta på ett lättförståeligt och tydligt sätt.

Efter att ett brott har begåtts, till exempel om någon har blivit misshandlad, görs en polisanmälan. En polisanmälan kan göras av den som har blivit utsatt för brottet eller av någon som har blivit vittne till brottet. Poliser är skyldiga att upprätta en anmälan på plats om de till exempel rycker ut för att stoppa ett bråk.

Så snart ett brott har kommit till polisens kännedom genomförs en förundersökning, alltså en brottsutredning. Här samlar man in bevis och man bedömer om det finns bevis nog för att väcka åtal. Om det saknas bevis eller om gärningspersonen inte kan identifieras kan ett ärende läggas ner.

Den som har utsatts för ett brott har rätt till en stödperson under förhör och rättegång som kan vara en valfri person som brottsoffret har förtroende för. I vissa fall har man även rätt till ett målsägandebiträde, till exempel när det handlar om misshandel, sexualbrott eller fridskränkning.

Förhör genomförs med brottsoffret, den misstänkte och eventuella vittnen. Den misstänkte har ofta rätt till en försvarsadvokat. Om den misstänkte grips i direkt anslutning till brottet får polisen hålla kvar personen för förhör i högst tolv timmar i väntan på beslut från åklagare. Personen kan också bli anhållen i väntan på att åtal väcks, till exempel för att undvika att ytterligare brott begås, att det finns risk för att utredningen försvåras - till exempel genom att vittnen eller brottsoffret påverkas eller att personen avviker. Åklagaren måste därefter begära personen häktad inom fyra dagar eller frige den misstänkte.

Häktning begärs om den misstänkte på sannolika skäl misstänks för ett brott som kan ge minst ett års fängelse eller om det finns risk för den misstänkte avviker, undanröjer bevis eller försvårar sakens utredning eller fortsätter sin brottsliga verksamhet. Häktning kan komma att förlängas om det finns behov av att hålla personen frihetsberövad fram till att åtal väcks. I häktet kan kontakten med omvärlden komma att begränsas om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller försvårar sakens utredning brottets art. I sådana fall har den som är häktad endast rätt till kontakt med sin försvarsadvokat.

I väntan på att åtal väcks genomförs förundersökningen för att utreda vad som hänt. Det kan till exempel handla om utvärdering och dokumentation av skador efter misshandel, inspelning av förhör, dokumentation av brottsplatsen med mera.

När förundersökningen är färdig beslutar åklagaren om åtal ska väckas. Detta görs om det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att en viss gärningsperson kan knytas till brottet. Åklagaren lämnar då in en stämningsansökan till tingsrätten.

Brottmål såsom misshandel handläggs i allmän domstol, det vill säga tingsrätt, hovrätt eller i Högsta domstolen. I domstolen genomförs en rättegång (även kallad huvudförhandling). Vid rättegången får målsäganden och den misstänkte berätta sina versioner av vad som har hänt. Bevis läggs fram och förhör genomförs. När dessa steg är färdiga sammanfattar åklagare och försvarsadvokat vad som har kommit fram under rättegången och de lägger båda fram sina argument gällande om den åtalade skall dömas eller frikännas. Domstolen bestämmer sedan den påföljd (straff) som skall utdömas om den åtalade anses vara skyldig.

Kan jag överklaga domen?

Om du döms för ett brott finns det i vissa fall möjlighet att överklaga en dom i tingsrätten till hovrätten. Om du väljer oss som din försvarsadvokat hjälper vi dig att överklaga om vi ser att det finns grund att göra detta. Anledningar kan exempelvis vara att vi gör en annan bedömning av bevisningen, att vi anser att ett för hårt straff utdöms eller att det framkommer nya uppgifter som förändrar bevisläget.

Vänd dig till oss på om du behöver en riktigt vass försvarsadvokat eller ett målsägandebiträde som hjälper dig på allra bästa sätt genom din rättsprocess. Vi tar våra klienters intressen på största allvar och gör vårt yttersta för att du ska ha så stora chanser som möjligt i rätten.

 

Behöver du en riktigt vass försvarsadvokat?