Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Vanliga omständigheter kring misshandel

Den vanligaste brottsplatsen när handlar om misshandel är allmän plats. På andra plats kommer arbetsplatser och skolor. Bostaden för den utsatte, gärningspersonen eller någon annans bostad är minst vanlig som misshandelsplats, tillsammans med övriga platser.

Här finns det dock stora könsskillnader. Kvinnor är i betydligt högre utsträckning utsatta för misshandel i hemmet än män. När det handlar om män är allmän plats den i särklass vanligaste brottsplatsen, i mer än hälften av fallen. För kvinnor står misshandlar på allmän plats bara för en knapp femtedel av de anmälda misshandelsfallen. Större andel kvinnor än män utsätts för misshandel på jobbet eller i skolan.

Hälften misshandlade av okänd person

Vilken koppling har offren till förövaren när det handlar om misshandel? Knappt hälften av de utsatta har blivit misshandlade av en för dem okänd person. I 29 procent av fallen har misshandeln utförts av en bekant och i 24 procent av en närstående.

Det ser dock olika ut för kvinnor respektive män. Misshandlade kvinnor attackerades i 45 procent av fallen av en närstående och i 36 procent av fallen av en bekant. Bland männen är det klart vanligast att gärningsmannen är helt okänd (66 procent av fallen).

Över tid visar statistiken att män ofta utsätts för misshandel av okända gärningspersoner på allmänna platser. Kvinnor är mer utsatta i hemmet eller på arbetet/skolan. Mycket tyder på att skillnaden egentligen är ännu större efter man misstänker att misshandel i hemmet är underrepresenterat på grund av det är känsligt att berätta om sådana saker för polisen.

Yngre män misshandlar – och misshandlas

Statistiken visar att misshandel är ett brott som i hög utsträckningen drabbar – och utövas av – yngre män. I de fall där den drabbade hade en uppfattning om könet på gärningspersonen var det i 87 procent av fallen en man. I 74 procent av fallen uppskattade de drabbade att gärningspersonen varit 34 år gammal eller yngre. Det finns dock en viss osäkerhetsfaktor eftersom det i många fall varit svårt att fastslå kön eller ålder på gärningsmannen.

Alkohol en betydande faktor

Alkohol och droger är i många fall förekommande vid misshandelsfall. I över 57 procent av misshandelsfallen har de offren haft intrycket att gärningspersonen har varit påverkad av alkohol eller någon form av drog. I en knapp tredjedel av fallen har offren varit påverkade själva. Även när det handlar om alkohol- eller drogpåverkan finns det stora skillnader mellan män och kvinnor. Män som misshandlar är i betydligt högre grad berusade eller drogpåverkade än kvinnor som utövar misshandel. Även bland offren är männen i högre utsträckning påverkade än kvinnorna. Detta har till stor del sin förklaring i att misshandel mot män oftast sker på krogen medan misshandel mot kvinnor oftast sker i hemmet eller på arbetet.

Källa: Brå.

10 Jan 2017