Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Vanligt med våld i nära relationer

Misshandel och andra former av fysiskt och psykiskt våld utspelas ofta i det som borde vara hemmets trygga vrå. 16 procent av de som utsätts för en misshandel uppger att de utsatts av en närstående, enligt Nationella trygghetsundersökningen från 2015.

Under 2015 anmäldes runt 17 000 fall av misshandel där gärningspersoner var närstående till offret. Kvinnor är mest utsatta för våld från närstående, enligt statistiken. Att gärningspersonen är en närstående gäller för 37 procent av misshandelsfallen när det är kvinnor som drabbats. För män är siffran så låg som tre procent. Några tydliga trender är svåra att urskilja ur statistiken, enligt Brå.

Kvinnor och män lika ofta drabbade

Brås nationella kartläggning från 2014 visar att 6,8 procent av Sveriges befolkning utsattes för brott i en nära relation under 2012. Andelen kvinnor (7,0 procent) och män (6,7 procent) som utsattes för denna sorts brott var i stort sett jämnstor. Men tittar man på en hel livstid så skiljer det sig betydligt mer. 25 procent av kvinnorna har någon gång i livet utsatt för brott i nära relationer. Motsvarande siffra för män är 17 procent.

De vanligaste formerna av brott i nära relationer är kränkningar av systematisk natur och försök att inskränka friheten för en närstående. Även när det handlar om psykiskt våld är kvinnor och män ungefär lika ofta drabbade.

Kvinnor drabbas mer av det grövre våldet

Utsattheten för misshandel och andra brott i nära relationer är alltså relativt jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Tittar man på det grövre våldet, som leder till hjälp och stöd (vanligtvis sjukvård) så är dock kvinnor betydligt mer utsatta. Av de personer som uppgett att de drabbats av en grov misshandel så fick 29,1 procent av kvinnorna uppsöka någon form av vård. Bland män behövde bara 2,4 procent av de som drabbats av misshandel besöka läkare, sjuksköterska, tandläkare eller någon annan form av vårdpersonal.

Vad påverkar mest när det gäller vilka som utför och drabbas av misshandel eller andra brott i nära relationer? De faktorer som enligt statistiken verkar påverka mest är ålder, utbildning, familjerelation, boende och ekonomiska förutsättningar. De mest utsatta är personer som är mellan 16 och 34 år gamla. De är ofta lågutbildade och bor i flerfamiljshus. Kvinnor som har utsatts för någon form av misshandel i hemmet har ofta sämre ekonomiska förutsättningar. Några tydliga skillnader mellan personer födda i Sverige och utrikesfödda är svåra att utläsa av statistiken.

Låg anmälningsbenägenhet

 

Anmälningsbenägenheten för misshandel och annat våld i nära relationer är låg. 2012 anmäldes endast 3,9 procent av de drabbade att de polisanmält någon av händelserna. Kvinnor är något mer benägna att anmäla våld i nära relationer än män. Det vanligaste skälet till att utsatta personer inte anmäler är att händelserna ses som småsaker som går att reda ut utan polisens medverkan.

13 Oct 2016