Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Våld mot män i nära relationer vanligare än man tror

Män misshandlas lika ofta i nära relationer som kvinnor. Det visar en studie som publicerades 2013 och ligger i linje med liknande siffror internationellt.

Undersökningen genomfördes på Sahlgrenska Akademin i Göteborg och publicerats i den ansedda tidskriften BMC Public Health. I två enkäter fick män och kvinnor svara på samma frågor om våld i nära relationer vid samma tillfälle. Frågorna ställdes dock på två olika sätt i de båda enkäterna, berättar Dagens Nyheter. Undersökningen innefattar både fysiskt och psykiskt våld och är den första där man mäter svaren från både könen parallellt. Studien gjordes på sammanlagt 1400 personer, slumpvist utvalda, i åldrar mellan 18 och 65 år.

Samstämmiga resultat

Resultaten överraskade i sin samstämmighet. Det som överraskade mest var att åtta till elva procent av männen i undersökningen uppger att de har blivit fysiskt misshandlade av sin partner under det senaste året. Antalet kvinnor som utsatts för fysiskt våld var åtta procent, alltså ungefär lika många som männen. Samtidigt uppger fler av männen, 64 procent, att det utövar våld mot sin partner, medan motsvarande siffra för kvinnorna är 40 procent.

En annan tydlig skillnad är anledningarna till varför våldet utövas. Självförsvar är vanligare bland kvinnorna, medan männen i fler fall hävdar att de blivit sårade eller kränkta och därför blivit våldsamma.

Våld drabbar kvinnor hårdare

Studien visar också att våldets konsekvenser blir allvarligare för kvinnor. Var tionde misshandlad kvinna har drabbats av självmordstankar. Dessutom är det betydligt fler kvinnor som drabbats av depressioner, ångest och svårt att sova till följd av misshandel. När det handlar om psykiskt våld så är det dock jämna siffror, i dessa fall har lika många män som kvinnor drabbats av självmordstankar.

I fall där det förekommer sexuellt våld är männen kraftigt överrepresenterade som utövare. Tio procent av kvinnorna uppger att de någon gång blivit utsatta för sexuellt våld, för männen är siffran 3,5 procent.

Tidigare okänd grupp syns i studien

De flesta av männen som utsatts för våld har också misshandlat sin partner. Men i studien finns också en liten, tidigare okänd grupp. Det handlar om män som inte misshandlar sina partners, men ändå blir misshandlade själva, både fysiskt och psykiskt. En teori är att dessa män tycker att det känns skamfullt att tala om våldet eftersom det passar dåligt med bilden av manlighet som finns i samhället.

Personerna bakom undersökningen tror att det finns ett mörkertal och att misshandelsfallen är ännu vanligare. Framförallt tror man att män är mindre benägna att berätta om att de utsätts för våld i en nära relation.

16 Nov 2016